Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Małgorzata Brząkała

Małgorzata Brząkała

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność: Komisja Socjalna

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Socjalna stała Uchwała Nr II/4/2018 przewodniczący
Komisja Wspólna stała Uchwał Nr II/3/2018, Nr II/4/2018, Nr II/5/2018, Nr II/6/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 (Projekt Nr 58/2018) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków i przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Warnice za
2018-11-23 (Projekt Nr 51/2018) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Warnice za
2018-11-23 (Projekt Nr 52/2018) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Socjalnej II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Warnice za
2018-11-23 (Projekt Nr 53/2018) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Warnice za
2018-11-23 (Projekt Nr 54/2018) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Warnice za
2018-11-23 (Projekt Nr 55/2018) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Warnice II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Warnice za
2018-11-23 (Projekt Nr 56/2018) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno- motywacyjnym osób z terenu Gminy Warnice zatrzymanych do wytrzeźwienia w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2019 II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Warnice za
2018-11-23 (Projekt Nr 57/2018) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia " Programu Współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Warnice za
2018-11-23 (Projekt Nr 59/2018) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Warnice przeciw
2018-12-28 (Projekt Nr 60/2018) Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Warnice za
2018-12-28 (Projekt Nr 61/2018) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Warnice za
2018-12-28 (Projekt Nr 62/2018) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego"Pomoc Gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Warnice za
2018-12-28 (Projekt Nr 63/2018) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Warnice" III Sesja Rady Gminy Warnice za
2018-12-28 (Projekt Nr 64/2018) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Warnice III Sesja Rady Gminy Warnice za
2018-12-28 (Projekt Nr 65/2018) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018 III Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-01-30 (Projekt Nr 3/2019) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Warnice na 2019 rok V Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-01-30 (Projekt Nr 4/2019) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Warnice na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-01-30 (Projekt Nr 5/2019) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce nr ewidencyjny 501 obręb Warnice, gmina Warnice do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej V Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-01-30 (Projekt Nr 6/2019) Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Warnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków V Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-01-30 (Projekt Nr 7/2019) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-01-30 (Projekt Nr 8/2019) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2019-2032 V Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-03-15 Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2019 Rady Gminy Warnice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na 2019 r. VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-03-15 Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2019 r. VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Warnice wstrzymał się
2019-03-15 Uchwała Nr VI/28/2019 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2019-2032. VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-03-29 Uchwała Nr VII/29/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Warnice na rok 2019. VII Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-03-29 Uchwała Nr VII/30/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warnice w 2019 r. VII Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-03-29 Uchwała Nr VII/31/2019 w sprawie wystąpienia Gminy Warnice ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka. VII Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-03-29 Uchwała Nr VII/32/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/132/2008 Rady Gminy Warnice z dnia 12 września 2008 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXII/138/2008 z dnia 16 października 2008 roku, Uchwałą Nr XXV/151/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku / Uchwałą Nr XXXVII/217/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr IV/21/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku, Uchwałą Nr XIII/75/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku, Uchwałą Nr XIV/72/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku, Uchwałą nr XX/109/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Uchwałą nr IV/19/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku, w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu VII Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-03-29 Uchwała Nr VII/33/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/289/2014 Rady Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2014 roku, zmienioną Uchwałą Nr XLIV/293/2008 z dnia 18 lipca 2014 roku Uchwałą Nr IV/18/2019 r. z dnia 9 stycznia 2019 r., w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu VII Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-04-26 Uchwała Nr VIII/34/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. VIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-04-26 Uchwała Nr VIII/35/2019 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wynagrodzenia inkaso. VIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-04-26 Uchwała Nr VIII/36/2019 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę. VIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-05-24 Uchwała Nr IX/37/2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. IX Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-05-24 Uchwała Nr IX/38/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Barnim położonego w Gminie Warnice IX Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-05-24 Uchwała Nr IX/39/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Cieszysław położonego w Gminie Warnice IX Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-05-24 Uchwała Nr IX/40/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Dębica położonego w Gminie Warnice IX Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-05-24 Uchwała Nr IX/41/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Grędziec położonego w Gminie Warnice IX Sesja Rady Gminy Warnice wstrzymał się
2019-05-24 Uchwała Nr IX/42/2019 w sprawie zmiana statutu Sołectwa Kłęby położonego w Gminie Warnice IX Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-05-24 Uchwała Nr IX/43/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Nowy Przylep położonego w Gminie Warnice IX Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-05-24 Uchwała Nr IX/44/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Obryta położonego w Gminie Warnice IX Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-05-24 Uchwała Nr IX/45/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Warnice - Przysiółek położonego w Gminie Warnice IX Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-05-24 Uchwała Nr IX/46/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Reńsko położonego w Gminie Warnice IX Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-05-24 Uchwała Nr IX/47/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stary Przylep położonego w Gminie Warnice IX Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-05-24 Uchwała Nr IX/48/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Warnice położonego w Gminie Warnice IX Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-05-24 Uchwała Nr IX/49/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Wierzbno położonego w Gminie Warnice IX Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-05-24 Uchwała Nr IX/50/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Wójcin położonego w Gminie Warnice IX Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-05-24 Uchwała Nr IX/51/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zaborsko położonego w Gminie Warnice IX Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-06-28 Uchwała Nr X/52/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warnice wotum zaufania X Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-06-28 Uchwała Nr X/53/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warnice za 2018 rok X Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-06-28 Uchwała Nr X/54/2019 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 X Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-06-28 Uchwała Nr X/57/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Warnice X Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-06-28 UCHWAŁA Nr X/58/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2019 r. X Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-06-28 Uchwała Nr X/59/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2019-2032. X Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-06-28 Debata nad Raportem o stanie Gminy Warnice z 2018 rok. X Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-06-28 Uchwała Nr X/52/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warnice wotum zaufania X Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-06-28 Uchwała Nr X/53/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warnice za 2018 rok X Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-06-28 Uchwała Nr X/54/2019 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 X Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-06-28 Uchwała Nr X/57/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Warnice X Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-06-28 UCHWAŁA Nr X/58/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2019 r. X Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-06-28 Uchwała Nr X/59/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2019-2032. X Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-09-27 Uchwała Nr XI/60/2019 w sprawie określania zasad udzielania, prawa postępowania o udzielenie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznawanej z budżetu Gminy Warnice dla spółek wodnych XI Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-09-27 Uchwała Nr XI/61/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy XI Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-09-27 Uchwała Nr XI/62/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych XI Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-09-27 Uchwała Nr XI/63/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2019 rok XI Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-10-25 Uchwała Nr XII/64/2019 Rady Gminy Warnice z dnia 25 października 2019 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. XII Sesja Rady Gminy Warnice wstrzymał się
2019-10-25 UCHWAŁA Nr XII/65/2019 Rady Gminy Warnice z dnia 25 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 XII Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-10-25 UCHWAŁA Nr XII/66/2019 Rady Gminy Warnice z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2019 r. XII Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-10-25 Odrzucenie wniosku Dyrektora Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz zmniejszenia obciążeń finansowych z tytułu dzierżawy nieruchomości. XII Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-11-29 Projekt uchwały Nr 51/2019 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. XIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-11-29 Projekt uchwały Nr 52/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2019 r. XIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-11-29 Projekt uchwały Nr 53/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Warnice XIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-11-29 Projekt uchwały Nr 54/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Warnice XIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-11-29 Projekt uchwały Nr 55/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. XIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-12-27 (Projekt Nr 56/2019) Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. XIV Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-12-27 (Projekt Nr 57/2019) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na rok 2019. XIV Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-12-27 (Projekt Nr 58/2019) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2020. XIV Sesja Rady Gminy Warnice za
2019-12-27 (Projekt Nr 59/2019) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warnice na lata 2020-2032. XIV Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-01-31 Przyjęcie wyciągu z protokołu XIV Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 27.12.2019 roku XV Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-01-31 Przyjęcie sprawozdań Komisji z realizacji przyjętego planu pracy za rok 2019 XV Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-01-31 Projekt Nr 1/2020 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Warnice na 2020 rok. XV Sesja Rady Gminy Warnice przeciw
2020-01-31 Projekt Nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Warnice na rok 2020. XV Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-01-31 Projekt Nr 4/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie. XV Sesja Rady Gminy Warnice przeciw
2020-01-31 Projekt Nr 5/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Warnice na rok 2020. XV Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-01-31 Projekt Nr 6/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu Gminy Warnice zatrzymanych do wytrzeźwienia w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2020 XV Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-01-31 Projekt Nr 7/2020 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. XV Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-01-31 Projekt Nr 8/2020 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso XV Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-01-31 Projekt Nr 9/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2020 rok XV Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-02-28 Przyjęcie wyciągu z protokołu XV Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 31.01.2020 roku XVI Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-02-28 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warnicach za 2019 rok. XVI Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-02-28 (Projekt Nr 10/2020) zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Warnice. XVI Sesja Rady Gminy Warnice wstrzymał się
2020-02-28 (Projekt Nr 11/2020) Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3A pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz formy i specjalności kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznawane. XVI Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-02-28 (Projekt Nr 12/2020) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2020 r. XVI Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-05-05 Przyjęcie wyciągu z protokołu XVI Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 28.02.2020 roku XVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-05-05 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok XVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-05-05 (Projekt Nr 13/2020) Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Warnice XVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-05-05 (Projekt Nr 15/2020) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warnice w 2020 r. XVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-05-05 (Projekt Nr 16/2020) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Warnice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dębica XVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-05-05 (Projekt Nr 17/2020) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-05-05 (Projekt Nr 18/2020) Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-05-05 (Projekt Nr 19/2020) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach XVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-05-05 (Projekt Nr 20/2020) Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach XVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-05-05 (Projekt Nr 21/2020) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2020 r. XVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-05-29 Wprowadzenie zmian do porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy Warnice XVIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-05-29 Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach za 2019 rok XVIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-05-29 (Projekt Nr 22/2020) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach XVIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-05-29 Przyjęcie wyciągu z protokołu XVII Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 05.05.2020 roku XVIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-07-03 Zmiana porządku obrad XIX Sesji Rady Gminy Warnice XIX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-07-03 Przyjęcie wyciągu z protokołu XVIII Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 29.05.2020 roku XIX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-07-03 (Projekt Nr 23/2020) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warnice wotum zaufania. XIX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-07-03 (Projekt Nr 24/2020) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warnice za 2019 rok. XIX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-07-03 (Projekt Nr 25/2020) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. XIX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-07-03 (Projekt Nr 26/2020) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warnice. XIX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-07-03 (Projekt Nr 27/2020) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Warnice. XIX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-07-03 (Projekt Nr 28/2020) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych. XIX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-07-03 (Projekt Nr 29/2020) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budzecie gminy Warnice na 2020 r. XIX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-07-03 (Projekt Nr 30/2020) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie Herbu Gminy Warnice. XIX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-09-30 Przyjecie wyciągu z protokołu XIX Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 03.07.2020 r. XX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-09-30 (Projekt Nr 31/2020) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-09-30 9. (Projekt Nr 32/2020) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso XX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-09-30 10. (Projekt Nr 33/2020) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi XX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-09-30 11. (Projekt Nr 34/2020) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Warnice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Warnice. XX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-09-30 (Projekt Nr 35/2020) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz ze sprzedażą gruntu oraz bonifikatą. XX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-09-30 (Projekt Nr 36/2020) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice. XX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-09-30 (Projekt Nr 37/2020) Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warnice. XX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-09-30 (Projekt Nr 38/2020) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnie. XX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-09-30 (Projekt Nr 39/2020) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2020 r. XX Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-11-13 Przyjęcie wyciągu z protokołu XX Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 30.09.2020 roku XXI Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-11-13 (Projekt Nr 40/2020) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021. XXI Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-11-13 (Projekt Nr 41/2020) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. XXI Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-11-13 . (Projekt Nr 42/2020) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Warnice na lata 2020 – 2024. XXI Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-11-13 (Projekt Nr 43/2020) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. XXI Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-11-13 (Projekt Nr 44/2020) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2020 r. XXI Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-11-13 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz zmniejszenia obciążeń finansowych z tytułu dzierżawy nieruchomości i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Głosowanie nad odrzuceniem przedmiotowego wniosku. XXI Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-12-30 Przyjęcie wyciągu z protokołu XXI Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 13.11.2020 r. XXII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-12-30 (Projekt Nr 45/2020) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Warnice. XXII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-12-30 (Projekt Nr 46/2020) Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warnice na lata 2021 – 2025. XXII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-12-30 (Projekt Nr 47/2020) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2020 rok. XXII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-12-30 (Projekt Nr 48/2020) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2021. XXII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-12-30 (Projekt Nr 49/2020) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2021 – 2032. XXII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-12-30 (Projekt Nr 50/2020) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno - motywacyjnym osób z terenu Gminy Warnice zatrzymanych do wytrzeźwienia w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2021. XXII Sesja Rady Gminy Warnice za
2020-12-30 (Projekt Nr 51/2020) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Warnice. XXII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-02-12 Przyjęcie wyciągu z protokołu XXII Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 30.12.2020 r. XXIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-02-12 Sprawozdania Komisji z realizacji przyjętego planu pracy za rok 2020. XXIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-02-12 (Projekt Nr 1/2021) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Warnice na 2021 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-02-12 (Projekt Nr 2/2021) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Warnice na lata 2021-2025. XXIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-02-12 (Projekt Nr 3/2021) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Warnice na rok 2021.. XXIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-02-12 (Projekt Nr 4/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Warnice. XXIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-02-12 (Projekt Nr 5/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Obryta. XXIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-02-12 (Projekt Nr 6/2021) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. XXIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-02-12 (Projekt Nr 7/2021) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. XXIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-02-12 (Projekt Nr 8/2021) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XXIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-02-12 (Projekt Nr 9/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie Herbu Gminy Warnice. XXIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-02-12 (Projekt Nr 10/2021) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-02-12 (Projekt Nr 11/2021) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-02-12 (Projekt Nr 12/2021) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na rok 2021. XXIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-02-12 (Projekt Nr 13/2021) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2021 -2032. XXIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-02-12 (Projekt Nr 14/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego. XXIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-02-12 Sprawozdanie z Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku. XXIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-03-31 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach za 2020 rok. XXIV Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-03-31 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. XXIV Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-03-31 Przyjęcie wyciągu z protokołu XXIII Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 12 lutego 2021 roku. XXIV Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-03-31 (Projekt Nr 14/2021) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warnice w 2021 r. XXIV Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-03-31 (Projekt Nr 15/2021) Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Warnice. XXIV Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-03-31 (Projekt Nr 16/2021) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Kłęby. XXIV Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-03-31 (Projekt Nr 17/2021) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Zaborsko. XXIV Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-03-31 (Projekt Nr 18/2021) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Przylep. XXIV Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-03-31 (Projekt Nr 19/2021) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wójcin. XXIV Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-03-31 (Projekt Nr 20/2021) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletu w miejscowości Wierzbno. XXIV Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-03-31 (Projekt Nr 21/2021) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na rok 2021. XXIV Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-04-30 Przyjęcie wyciągu z protokołu XXIV Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 31.03.2021 roku XXV Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-04-30 (Projekt Nr 22/2021) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Warnice dla uczniów za szczególnie wybitne osiągnięcia w nauce. XXV Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-04-30 (Projekt Nr 23/2021) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na rok 2021. XXV Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-05-28 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok. XXVI Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-05-28 (Projekt Nr 24/2021) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach. XXVI Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-05-28 (Projekt Nr 25/2021) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. XXVI Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-05-28 (Projekt Nr 26/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego. XXVI Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-05-28 (Projekt Nr 27/2021) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXVI Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-05-28 (Projekt Nr 28/2021) Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na używanie Herbu Gminy Warnice. XXVI Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-05-28 (Projekt Nr 29/2021) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2021 rok. XXVI Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-06-25 (Projekt Nr 30/2021) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warnice wotum zaufania. XXVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-06-25 (Projekt Nr 31/2021) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warnice za 2020 rok. XXVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-06-25 (Projekt Nr 32/2021) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. XXVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-06-25 (Projekt Nr 33/2021) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Warnice. XXVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-06-25 (Projekt Nr 34/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry. XXVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-06-25 (Projekt Nr 35/2021) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania o usunięcie naruszenia prawa w uchwale nr XVII/80/04 Rady Gminy w Warnicach z dnia 30.06.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obejmującego teren pod cmentarz wraz z obsługą komunikacyjną na działce nr 172 obrębu geodezyjnego Wierzbno – Gmina Warnice. XXVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-06-25 (Projekt Nr 36/2021) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice. XXVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-06-25 (Projekt Nr 37/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Warnice. XXVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-06-25 (Projekt Nr 38/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowy Przylep. XXVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-06-25 (Projekt Nr 39/2021) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2021 rok. XXVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-06-25 (Projekt Nr 40/2021) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce nr ewidencyjny 522 obręb Warnice, gmina Warnice do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej. XXVII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-09-30 Przyjęcie wyciągu z protokołu XXVII sesji Rady Gminy Warnice z dnia 25 czerwca 2021 r. XXVIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-09-30 (Projekt Nr 41/2021) Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Komendanta Straży Gminnej w Warnicach. XXVIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-09-30 (Projekt Nr 42/2021) Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Komendanta Straży Gminnej w Warnicach. XXVIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-09-30 (Projekt Nr 43/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych. XXVIII Sesja Rady Gminy Warnice za
2021-09-30 (Projekt Nr 44/2021) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2021 rok. XXVIII Sesja Rady Gminy Warnice za